Projekty

Projekt „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU”

Projekt „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 44 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (30K+14M), które uczą się/ pracują/ zamieszkują w województwie łódzkim w powiecie: opoczyńskim/ piotrkowskim/ tomaszowskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 30 lat i więcej (w tym osoby po 50 roku życia), w tym osoby niepełnosprawne i z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie ISCED3), pozostających bez pracy (bezrobotni, w tym długotrwale; bierni zawodowo) m.in. poprzez udział ww. osób w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej (identyfikacja potrzeb uczestników projektu; poradnictwo zawodowe; szkolenia; staże; pośrednictwo pracy) w okresie realizacji projektu: 01.10.2019–30.11.2020.

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna (Beneficjent Projektu) oraz Magdalena Zaborowska - Szarpak Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT" (Partner projektu).
 • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, tel. 44 7556016
 • Wartość Projektu: 940 977,30PLN
 • Dofinansowanie Projektu: 842 093,30PLN
 • Wkład własny: 98 884,00 PLN
 • Czas trwania projektu: od 2019-10-01 do 2020-11-30 r.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 21.10.2019 r.

Wsparcie w ramach projektu:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU: Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (4 godziny na każdego uczestnika), który stworzy dla osoby zakwalifikowanej do projektu Indywidualny Plan Działania, przeprowadzi identyfikację potrzeb uczestników projektu (w tym szkoleniowych), dokona analizy możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, zdiagnozuje indywidualne problemy zawodowe uczestników projektu i bariery w ich zatrudnieniu, pomoże im w wyborze sposobu ich niwelowania, zdiagnozuje predyspozycje, możliwości zawodowe uczestników projektu z uwzględnieniem ich zainteresowań, wykształcenia
 • PORADNICTWO ZAWODOWE: Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (4 godziny na każdego uczestnika), który udzieli uczestnikowi projektu pomocy w wyborze odpowiedniego miejsca pracy i w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i w przygotowywaniu go do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia
 • SZKOLENIA: każdy uczestnik projektu weźmie udział w jednym, wybranym szkoleniu:
  • Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej z pierwszą pomocą przedmedyczną i BHP
  • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej z pierwszą pomocą przedmedyczną i BHP
  • Kucharz z elementami HACCP
  • Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie
  • Szkolenia otwarte dla 5 osób zgodnie z potrzebami określonymi w IP
 • STAŻE ZAWODOWE: każdy uczestnik projektu weźmie udział w 6-cio miesięcznym stażu zawodowym
 • POŚREDNICTWO PRACY: każdy uczestnik projektu spotka się indywidualnie z pośrednikiem pracy (6 godzinna każdego uczestnika). Pośrednictwo pracy polegać będzie m.in. na: przeprowadzeniu rozmowy z uczestnikiem projektu mającej na celu zebranie niezbędnych informacji o uczestniku projektu, poszukiwaniu wspólnie z uczestnikiem projektu ofert pracy dostępnych na rynku, analizowaniu wspólnie z uczestnikiem projektu ofert pracy, informowanie uczestnika projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym i lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów uczestnika projektu z pracodawcami, informowanie uczestnika projektu o przysługujących mu prawach i obowiązkach na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach i zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiat opoczyński, piotrkowski lub tomaszowski, z zastrzeżeniem, iż w projekcie preferowane będą osoby, które:
  • były uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach IX OP RPO WŁ na lata 2014 – 2020, zamieszkują na obszarze miast średnich województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do analizy „Delimitacja Miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” PAN (listopad 2016) w przypadku niniejszego projektu na obszarze miast średnich z powiatu opoczyńskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego (osoby te stanowić będą co najmniej 30% ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu),
  • osoby preferujące gotowość do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji umożliwiających podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby starszej/ niesamodzielnej lub asystent osobisty/ asystent osoby niepełnosprawnej.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 9
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK): 1
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 na poziomie co najmniej 45%
 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 20
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 16
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 3
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 2
 • Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 4
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 14
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 11
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 2
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 2
 • Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 3
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie: 34
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 10
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 6
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 4
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 5
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie: 10

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna (Beneficjent Projektu) oraz Magdalena Zaborowska - Szarpak Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT" (Partner projektu).
 • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2 , 26-300 Opoczno, tel. 44 7556016
 • Wartość Projektu: 940 977,30 PLN
 • Dofinansowanie Projektu: 842 093,30 PLN
 • Wkład własny: 98 884,00 PLN
 • Czas trwania projektu: od 2019-10-01 do 2020-11-30

Projekt „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI”

Projekt „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w województwie łódzkim o 47 osób (32 kobiety i 15 mężczyzn) niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność, mającymi służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z niesamodzielności m.in. poprzez realizację usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania ww. osób, działalność „Klubu Aktywnych (Nie)pełnosprawnych” oraz zwiększenie wiedzy 47 opiekunów faktycznych (41 kobiet i 6 mężczyzn) m.in. z zakresu opieki nad podopiecznymi i z zakresu poruszania się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki, w okresie realizacji projektu: 01.06.2019-30.09.2020.

Wsparcie w ramach projektu:

 • Opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie: spotkania osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych ze specjalistą z zakresu pracy socjalnej (wyznaczenie kierunku i wymiaru koniecznej pomocy w ramach projektu)
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby niesamodzielnej, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza i zapewnienie kontaktów z otoczeniem)
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych (usługi fizjoterapeuty)
 • Usługi asystenckie (wspieranie przez Asystenta osób niesamodzielnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie)
 • Utworzenie Klubu Aktywnych (Nie)Pełnosprawnych: udział w spotkaniach organizowanych w „Klubie Aktywnych (Nie)pełnosprawnych” - spędzanie wolnego czasu, integracja ze społeczeństwem, wymiana doświadczeń
 • Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego
 • Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych: poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych (indywidualne spotkania z psychologiem)

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany do grupy docelowej z województwa łódzkiego (osoby fizyczne uczące się, pracujące lub zamieszkujące w myśl Kodeksu Cywilnego w powiecie opoczyńskim, tomaszowskim, piotrkowskim, rawskim, radomszczańskim) tj.:

 • 47 osób (32 kobiet i 15 mężczyzn) niesamodzielnych ze względu na posiadaną niepełnosprawność tj. osób bez względu na wiek i status zawodowy, które wymagają opieki lub wsparcia w związku
  z niemożnością samodzielnego wykonywania minimum jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
  oraz
 • 47 opiekunów faktycznych (41 kobiet i 6 mężczyzn) ww. osób tj. osób pełnoletnich opiekujących się osobami niesamodzielnymi ze względu na niepełnosprawność (niebędące opiekunami zawodowymi i niepobierające wynagrodzenia z tytułu opieki nad ww. osobą)

W przypadku osób niesamodzielnych niepełnosprawnych chcących skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoby niesamodzielne niepełnosprawne muszą posiadać status:

 • osoby samotnej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystywania własnych uprawnień, zasobów i możliwości
 • osoby samotnie gospodarującej w rozumieniu ww. ustawy gdy wspólnie nie zamieszkuje małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić
 • osoby w rodzinie gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyny zapewnić pomocy.

Osoby preferowane w projekcie, które uzyskają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji:

 • pierwszeństwo: osoby niesamodzielne niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością sprężona, osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ ( zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach zadań towarzyszących o których mowa w POPŻ)
 • osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki

Planowane efekty projektu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK): 1
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 40
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 10
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 39
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 47
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 47
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 40
 • Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie: 47
 • Liczba opracowanych Indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie: 47

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
 • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, tel.: 44 755 60 16
 • Wartość Projektu: 831 806,25 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 707 035,31 PLN
 • Wkład własny: 83 181,00 PLN
 • Czas trwania projektu: 01.06.2019 r. - 30.09.2020 r.