1. Fundacja „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zostaje ustanowiona przez Grupę Inicjatywną, zwaną dalej „Fundatorami”, przez złożenie oświadczenia ich woli w akcie notarialnym z dnia 23.02.2004r. sporządzonym przez notariusza Teresę Dybalską.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (teks jednolity Dz.U z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz statutu Fundacji.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Opoczno.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 7. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i całego świata.

Cele i zadania Fundacji

& 6

Celem fundacji jest:

 1. udzielenie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom;
 2. zmniejszanie obszarów niedożywiania i głodu, oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności;
 3. niesienie pomocy materialnej ludziom najuboższym, zagrożonym uzależnieniami lub uzależniony od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin ;

& 7

 1. Fundacja osiąga swoje cele poprzez:

  a) opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych i ubogich, organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, prowadzenie działalności informacyjno – oświatowej, współpraca z placówkami metodycznymi, wychowawczymi, gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych, współpraca z sądami oraz z kuratorami rodzinnymi i dla dorosłych,
  b) systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności produkowanej w nadmiarze lub innej żywności, która z różnych przyczyn nie może trafić na rynek konsumencki;
  c) zapobieganie zjawisku niedożywiania poprzez wspieranie żywnością organizacji pozarządowych i innych instytucji prowadzących bezpośrednią pomoc potrzebującym;
  d)organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w tym zbiórek żywności;
  e) wspieranie organizacji zajmujących się sportem i rekreacją,
  f) nawiązywanie kontaktu z siecią handlu (hurtownie, sklepy, apteki itp.) w celu świadczenia pomocy ludziom ubogim,
  g) opieka nad osobami starszymi,
  h) tworzenie Rodzinnych Domów Dziecka, Ośrodków Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych ewentualnie innych ośrodków wspomagających w trudnej sytuacji życiowej
  i) tworzenie ośrodków szkoleniowych dla przekwalifikowania osób ubiegających się o pracę,
  j) współpraca z osobami bezrobotnymi oraz instytucjami związanymi z przeciwdziałaniem bezrobociu,
  k) współpracę z osobami bezrobotnymi oraz instytucjami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
  l) rehabilitacja społeczna między innymi poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób po przebytej chorobie alkoholowej,
  ł) nieodpłatna pomoc prawną,
  m) uruchomienie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych Fundacji,
  n) współpraca z organami władzy samorządowej, rządowej, wojewódzkiej i centralnej oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

 2. Swoje cele Fundacja realizuję we współdziałaniu na zasadach partnerstwa z:

1) sektorem przedsiębiorstw;
2) przedstawicielami władz samorządowych oraz rządowych;
3) osobami prywatnymi ;
4) organizacjami pozarządowymi i kościelnymi o podobnym profilu działania;