Magazyn Żywności zaczął funkcjonować w 2005r na podstawie umowy z Fundacją Bank Żywności im. Marka Edlmana w Łodzi w ramach programu „PEAD” Żywność Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej na teren miasta i powiatu opoczyńskiego trafiła żywność na 5000 osób, współpraca trwa do dnia dzisiejszego. Żywność wydawana jest na podstawie skierowań z Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzina musi spełniać odpowiednie kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 951 zł oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. Żywność jest wydawana raz w miesiącu.