img145.jpg

 

img145.jpg

 

Projekt „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 44 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (30K+14M), które uczą się/ pracują/ zamieszkują w województwie łódzkim w powiecie: opoczyńskim/ piotrkowskim/ tomaszowskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 30 lat i więcej (w tym osoby po 50 roku życia), w tym osoby niepełnosprawne i z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie ISCED3), pozostających bez pracy (bezrobotni, w tym długotrwale; bierni zawodowo) m.in. poprzez udział ww. osób w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej (identyfikacja potrzeb uczestników projektu; poradnictwo zawodowe; szkolenia; staże; pośrednictwo pracy) w okresie realizacji projektu: 01.10.2019–30.11.2020.

 

Informacje dodatkowe:

  • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna (Beneficjent Projektu) oraz Magdalena Zaborowska - Szarpak Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT" (Partner projektu).
  • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2 , 26-300 Opoczno, tel 44 7556016
  • Wartość Projektu: 940 977,30 PLN
  • Dofinansowanie Projektu: 842 093,30 PLN
  • Wkład własny: 98 884,00 PLN
  • Czas trwania projektu:od 2019-10-01 do 2020-11-30.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 21.10.2019 r.