img145.jpg

 

Projekt „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 44 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (30K+14M), które uczą się/ pracują/ zamieszkują w województwie łódzkim w powiecie: opoczyńskim/ piotrkowskim/ tomaszowskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 30 lat i więcej (w tym osoby po 50 roku życia), w tym osoby niepełnosprawne i z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie ISCED3), pozostających bez pracy (bezrobotni, w tym długotrwale; bierni zawodowo) m.in. poprzez udział ww. osób w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej (identyfikacja potrzeb uczestników projektu; poradnictwo zawodowe; szkolenia; staże; pośrednictwo pracy) w okresie realizacji projektu: 01.10.2019–30.11.2020.

 

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna (Beneficjent Projektu) oraz Magdalena Zaborowska - Szarpak Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT" (Partner projektu).
 • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2 , 26-300 Opoczno, tel 44 7556016
 • Wartość Projektu: 940 977,30 PLN
 • Dofinansowanie Projektu: 842 093,30 PLN
 • Wkład własny: 98 884,00 PLN
 • Czas trwania projektu:od 2019-10-01 do 2020-11-30.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 21.10.2019 r.

 

Wsparcie w ramach projektu:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU: Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (4 godziny na każdego uczestnika), który stworzy dla osoby zakwalifikowanej do projektu Indywidualny Plan Działania, przeprowadzi identyfikację potrzeb uczestników projektu (w tym szkoleniowych), dokona analizy możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, zdiagnozuje indywidualne problemy zawodowe uczestników projektu i bariery w ich zatrudnieniu, pomoże im w wyborze sposobu ich niwelowania, zdiagnozuje predyspozycje, możliwości zawodowe uczestników projektu z uwzględnieniem ich zainteresowań, wykształcenia
 • PORADNICTWO ZAWODOWE: Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (4 godziny na każdego uczestnika), który udzieli uczestnikowi projektu pomocy w wyborze odpowiedniego miejsca pracy i w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i w przygotowywaniu go do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia
 • SZKOLENIA: każdy uczestnik projektu weźmie udział w jednym, wybranym szkoleniu:
  • Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej z pierwszą pomocą przedmedyczną i BHP
  • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej z pierwszą pomocą przedmedyczną i BHP
  • Kucharz z elementami HACCP
  • Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie
  • Szkolenia otwarte dla 5 osób zgodnie z potrzebami określonymi w IP
 • STAŻE ZAWODOWE: każdy uczestnik projektu weźmie udział w 6-cio miesięcznym stażu zawodowym
 • POŚREDNICTWO PRACY: każdy uczestnik projektu spotka się indywidualnie z pośrednikiem pracy (6 godzinna każdego uczestnika). Pośrednictwo pracy polegać będzie m.in. na: przeprowadzeniu rozmowy z uczestnikiem projektu mającej na celu zebranie niezbędnych informacji o uczestniku projektu, poszukiwaniu wspólnie z uczestnikiem projektu ofert pracy dostępnych na rynku, analizowaniu wspólnie z uczestnikiem projektu ofert pracy, informowanie uczestnika projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym i lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów uczestnika projektu z pracodawcami, informowanie uczestnika projektu o przysługujących mu prawach i obowiązkach na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

 Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach i zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiat opoczyński, piotrkowski lub tomaszowski, z zastrzeżeniem, iż w projekcie preferowane będą osoby, które:
  • były uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach IX OP RPO WŁ na lata 2014 – 2020, zamieszkują na obszarze miast średnich województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do analizy „Delimitacja Miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” – PAN (listopad 2016)  w przypadku niniejszego projektu na obszarze miast średnich z powiatu opoczyńskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego (osoby te stanowić będą co najmniej 30% ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu),
  • osoby preferujące gotowość do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji umożliwiających podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby starszej/ niesamodzielnej lub asystent osobisty/ asystent osoby niepełnosprawnej.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 9
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK): 1
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – na poziomie co najmniej 45%
 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 20
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 16
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 3
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 2
 • Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 4
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 14
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 11
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 2
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 2
 • Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 3
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie: 34
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 10
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 6
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 4
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 5
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie: 10

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna (Beneficjent Projektu) oraz Magdalena Zaborowska - Szarpak Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT" (Partner projektu).
 • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2 , 26-300 Opoczno, tel 44 7556016
 • Wartość Projektu: 940 977,30 PLN
 • Dofinansowanie Projektu: 842 093,30 PLN
 • Wkład własny: 98 884,00 PLN
 • Czas trwania projektu:od 2019-10-01 do 2020-11-30.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 21.10.2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”