img145.jpg

 

Projekt „Aktywnym być!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez Fundację „OSTOJA” imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn)
w tym osób niepełnosprawnych (społeczna przez min 34% w.w. osób; zatrudnieniowa przez min 25% w.w. osób -w przypadku osób z niepełnosprawnościami: 12%), po 18 roku życia, bezrobotnych
i biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (według definicji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), zamieszkujących obszary DEGURBA 3 powiatu opoczyńskiego (Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów) poprzez udział w.w. osób w okresie realizacji projektu od 01.06.2019 do 31.08.2020 w kompleksowym wsparciu projektu(m.in. opracowanie IPD, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji; trening umiejętności ekonomicznych, poradnictwo psychologiczne i społeczne; kursy i szkolenia, staże zawodowe).

 

Wsparcie w ramach projektu:

 • Klub Aktywnych w Opocznie: utworzenie Klubu Aktywnych w Opocznie i jego podstawowa działalność (liczba uczestników zadania: 50)
 • Klub Aktywnych w Opocznie: opracowanie IPD, indywidualnych ścieżek reintegracji, podpisanie umów na wzór kontraktu socjalnego (liczba uczestników zadania: 50)
 • Klub Aktywnych w Opocznie: aktywizacja społeczna uczestników projektu: poradnictwo, trening umiejętności ekonomicznych (liczba uczestników zadania: 50)
 • Klub Aktywnych w Opocznie: aktywizacja społeczna uczestników projektu: kursy komputerowe podnoszące kompetencje społeczne (liczba uczestników zadania: 50)
 • Aktywizacja Zawodowa: kursy/szkolenia zawodowe (liczba uczestników zadania: 35)
 • Aktywizacja Zawodowa: Staże zawodowe (liczba uczestników zadania: 20)

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Projekt skierowany do grupy docelowej z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, zamieszkujące w myśl Kodeksu Cywilnego obszary DEGURBA 3 powiatu opoczyńskiego tj. Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów; osoby bezdomne przebywające na tym obszarze) w tym osoby z niepełnosprawnościami, które są:

 • po 18 roku życia
 • bezrobotne lub bierne zawodowo
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (według definicji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa).

Projekt dopuszcza udział osób ze społeczności romskiej zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem (jeśli się pojawią - projekt nie jest dedykowany tylko tej społeczności).

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby poniżej 18 roku życia i osoby odbywające karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Osoby preferowane w projekcie, które uzyskają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego tj. z powodu więcej niż jednej z przesłanek

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 50
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK): 1
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: 34%
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 34%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: 12%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 25%
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 5
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 45
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 10
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 50
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 5

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
 • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, tel.: 44 755 60 16
 • Wartość Projektu: 723 725,76 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 615 166,90PLN
 • Wkład własny: 54 000,00 PLN
 • Czas trwania projektu: 01.06.2019 r. - 31.08.2020 r.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 24.06.2019 r.

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Aktywnym być - 9.1.1

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywnym być! - 9.1.1