img145.jpg

 

Fundacja "OSTOJA" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWŁ.09.01.01 dotyczące zatrudnienia Animatora do prowadzenia Klubu Aktywnych w Opocznie utworzonego w ramach projektu pn. "Aktywnym być!”, numer umowy: RPLD.09.01.01-10-B035/18-00. Wzór zapytania ofertowego, formularz oferty oraz niezbędne załączniki do pobrania znajdują się poniżej. Oferty składać można od 26.07.2019 od godz. 12:00 do dnia 30.07.2019 do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy!

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Zapytanie ofertowe - Animator do Klubu Aktywnych
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty dot. zapytania ofertowego nr 2/RPOWŁ.09.01.01
  3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych