img145.jpg

Fundacja OSTOJA imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług szkoleniowych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w treści Zapytania ofertowego. Treść zapytania oraz niezbędna
dokumentacja do pobrania znajdują się poniżej. Serdecznie zapraszamy!
Uwaga! W związku z wpływającymi pytaniami od potencjalnych Oferentów, dotyczącymi zapytania ofertowego, Fundacja „OSTOJA” poniżej zamieszcza odpowiedzi na w/w pytania.

 

img145.jpg

 

Projekt „Aktywnym być!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez Fundację „OSTOJA” imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn)
w tym osób niepełnosprawnych (społeczna przez min 34% w.w. osób; zatrudnieniowa przez min 25% w.w. osób -w przypadku osób z niepełnosprawnościami: 12%), po 18 roku życia, bezrobotnych
i biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (według definicji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), zamieszkujących obszary DEGURBA 3 powiatu opoczyńskiego (Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów) poprzez udział w.w. osób w okresie realizacji projektu od 01.06.2019 do 31.08.2020 w kompleksowym wsparciu projektu(m.in. opracowanie IPD, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji; trening umiejętności ekonomicznych, poradnictwo psychologiczne i społeczne; kursy i szkolenia, staże zawodowe).

 

img145.jpg


Fundacja "OSTOJA" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert
w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWŁ.09.01.01 dotyczące zakupu, dostawy i montażu sprzętu stanowiącego wyposażenie Klubu Aktywnych w Opocznie utworzonego w ramach projektu pn. "Aktywnym być!”, numer umowy: RPLD.09.01.01-10-B035/18-00. Wzór zapytania ofertowego oraz Formularz ofertowy do pobrania znajdują się poniżej. Oferty składać można
od 04.07.2019 od godz. 9:00 do dnia 12.07.2019 do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:
1.    Zapytanie ofertowe nr 1_RPOWŁ.09.01.01 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu do Klubu Aktywnych
2.    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1_RPOWŁ.09.01.01– Formularz ofertowy