img145.jpg

Projekt „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w województwie łódzkim o 47 osób (32 kobiety i 15 mężczyzn) niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność, mającymi służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z niesamodzielności m.in. poprzez realizację usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania ww. osób, działalność „Klubu Aktywnych (Nie)pełnosprawnych” oraz zwiększenie wiedzy 47 opiekunów faktycznych (41 kobiet i 6 mężczyzn) m.in. z zakresu opieki nad podopiecznymi i z zakresu poruszania się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki, w okresie realizacji projektu: 01.06.2019-30.09.2020.

 

Wsparcie w ramach projektu:

 • Opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie: spotkania osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych ze specjalistą z zakresu pracy socjalnej (wyznaczenie kierunku i wymiaru koniecznej pomocy w ramach projektu)
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby niesamodzielnej, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza i zapewnienie kontaktów z otoczeniem)
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych (usługi fizjoterapeuty)
 • Usługi asystenckie (wspieranie przez Asystenta osób niesamodzielnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie)
 • Utworzenie Klubu Aktywnych (Nie)Pełnosprawnych: udział w spotkaniach organizowanych w „Klubie Aktywnych (Nie)pełnosprawnych” - spędzanie wolnego czasu, integracja ze społeczeństwem, wymiana doświadczeń
 • Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego
 • Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych: poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych (indywidualne spotkania z psychologiem)

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany do grupy docelowej z województwa łódzkiego (osoby fizyczne uczące się, pracujące lub zamieszkujące w myśl Kodeksu Cywilnego w powiecie opoczyńskim, tomaszowskim, piotrkowskim, rawskim, radomszczańskim) tj.:

 • 47 osób (32 kobiet i 15 mężczyzn) niesamodzielnych ze względu na posiadaną niepełnosprawność tj. osób bez względu na wiek i status zawodowy, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania minimum jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

oraz

 • 47 opiekunów faktycznych (41 kobiet i 6 mężczyzn) ww. osób tj. osób pełnoletnich opiekujących się osobami niesamodzielnymi ze względu na niepełnosprawność (niebędące opiekunami zawodowymi i niepobierające wynagrodzenia z tytułu opieki nad ww. osobą)

W przypadku osób niesamodzielnych niepełnosprawnych chcących skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoby niesamodzielne niepełnosprawne muszą posiadać status:

Osoby preferowane w projekcie, które uzyskają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji:

 • pierwszeństwo: osoby niesamodzielne niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością sprężona, osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualaną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby otrzymujące wsparcie z PO PŻ ( zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał dziłań, które dana rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach zadań towarzyszących o których mowa w POPŻ)
 • osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno– komunikacyjne (TIK): 1
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 40
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 10
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 39
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 47
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 47
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 40
 • Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie: 47
 • Liczba opracowanych Indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie: 47

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
 • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, tel.: 44 755 60 16
 • Wartość Projektu: 831 806,25 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 707 035,31 PLN
 • Wkład własny: 83 181,00 PLN
 • Czas trwania projektu: 01.06.2019 r. - 30.09.2020 r.

Załączniki do pobrania:

 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI - 9.2.1
 2. Formularz zgłoszeniowy AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI - 9.2.1
 3. Aktualizacja regulaminu

img145.jpg

 

Fundacja "OSTOJA" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWŁ.09.02.01 dotyczące zatrudnienia Kierownika Klubu do prowadzenia Klubu Aktywnych (NIE)pełnosprawnych utworzonego w ramach projektu pn.: „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI”, numer umowy: RPLD.09.02.01-10-F007/18-00. Wzór zapytania ofertowego, formularz oferty oraz niezbędne załączniki do pobrania znajdują się poniżej. Oferty składać można od 26.08.2019 od godz. 09:00 do dnia 29.08.2019 do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy!