Aktywni społecznie i zawodowo

Projekt „Akcja aktywizacja!”

Projekt „Aktywni społecznie i zawodowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021 – 2027.

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej i zatrudnieniowej 37 osób (23 kobiet i 14 mężczyzn, w tym osób z niepełnosprawnościami: 2 kobiety i 1 mężczyzna) które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, po 18 roku życia, biernych zawodowo (maksymalnie 50% grupy docelowej) i osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Powiat Opoczyński w województwie łódzkim poprzez udział ww. osób w okresie realizacji projektu (01.03.2024-30.06.2025) w kompleksowym wsparciu projektu (m.in. opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju; poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności społecznych i ekonomicznych, wsparcie w zakresie kompetencji życiowych; kursy/ szkolenia zawodowe i komputerowe; staże zawodowe; pośrednictwo pracy).

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Zadanie 1. Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji, podpisanie umów na wzór kontraktu socjalnego (liczba uczestników zadania: 37 osób)
 • Zadanie 2. Aktywizacja społeczna uczestników projektu – wsparcie indywidualne (liczba uczestników zadania: 37 osób)
 • Zadanie 3. Aktywizacja społeczna uczestników projektu – grupowe kursy komputerowe o profilu ogólnym (liczba uczestników zadania: 37 osób)
 • Zadanie 4. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu – kursy/szkolenia zawodowe (liczba uczestników zadania: 32 osoby)
 • Zadanie 5. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu – staże zawodowe (liczba uczestników zadania: 37 osób)
 • Zadanie 6. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu – pośrednictwo pracy (liczba uczestników zadania: 37 osób)
 • Zadanie 7. Koszty pośrednie (koszty związane z techniczną obsługą realizacji projektu m.in. koszty zarządzania projektem, utrzymania Biura projektu, realizacji działań informacyjno –promocyjnych)

Uczestnicy projektu (grupa docelowa):

Projekt skierowany do grupy docelowej z województwa łódzkiego: osoby fizyczne, zamieszkujące w myśl Kodeksu Cywilnego powiat opoczyński, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które są:

 • w wieku 18 lat i więcej
 • bierne zawodowo (w tym zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)
 • bezrobotne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • wymagają w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej

Osoby preferowane w projekcie, które uzyskają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji:

 1. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących je do wsparcia w projekcie, o których mowa w podrozdziale 4.2 pkt 1 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027, lub spełniające więcej niż jedną przesłankę określoną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
 4. korzystające z programu FE PŻ;
 5. opuszczające placówki opieki instytucjonalnej;
 6. wykluczonych komunikacyjnie;
 7. które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby poniżej 18 roku życia. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które jednocześnie uczestniczą w innym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+. W przypadku osób zakwalifikowanych do projektu wyłącznie z tytułu bierności zawodowej (tj. bez posiadania dodatkowo statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) przyczyną bierności zawodowej jest pełnienie ról opiekuńczych lub bycie emerytem.

Planowane efekty/ rezultaty projektu:

 • Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie: 37
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 3
 • Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie: 2
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży:  44 826,63 zł
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 32
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu: 28
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 5
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 3
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 3

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Fundacja „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
 • Biuro projektu: ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, tel.: 44 755 60 16
 • Wartość Projektu: 1 035 735,48 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 880 375,16 PLN (85%)
 • Dofinansowanie projektu z BP: 103 563,94 PLN (10%)
 • Wkład własny: 51 796,38 PLN (5%)
 • Czas trwania projektu: 01.03.2024-30.06.2025

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 15.04.2024 r.

hasztagi: #FunduszeUE , #FunduszeEuropejskie.

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie