Trwałość projektu pn. „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI”

FUNDACJA „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA informuje, iż od dnia 01.01.2021 r. w ramach prowadzonej działalności umożliwia osobom zainteresowanym skorzystanie z dodatkowych, następujących usług:

1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania usługi świadczone przez wykwalifikowane opiekunki dla osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), obejmujące w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przewiduje się dostępność usług przez 7 dni w tygodniu, także w godzinach popołudniowych, wymiar i częstotliwość wizyt zgodne z indywidualnymi potrzebami osoby obejmowanej wsparciem (średnio 5 h/tydzień).

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych z zakresu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (tj. liczba opiekunek, które mogą i są gotowe do świadczenia usług) 2 osoby.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w postaci rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z zaleceniami lekarskimi/specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej/ fizjoterapii usługi świadczone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę dla osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), obejmujące ćwiczenia ruchowe, usprawniające fizycznie, wsparcie fizjoterapeutyczne. Przewiduje się dostępność usług przez 7 dni w tygodniu, także w godzinach popołudniowych, wymiar i częstotliwość wizyt zgodne z indywidualnymi potrzebami osoby obejmowanej wsparciem (średnio 7 h/miesiąc).

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (tj. liczba fizjoterapeutów, którzy mogą i są gotowi do świadczenia usług)- 1 osoba.

3. Usługi asystenckie usługi świadczone przez wykwalifikowanych asystentów dla osób niepełnosprawnych, obejmujące wspieranie osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, miejsc publicznych i asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do urzędów pracy i asysta w tych miejscach) i edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i na ich terenie, wsparcie podczas zajęć). Wymiar i częstotliwość świadczenia usług asystenckich zgodne z indywidualnymi potrzebami osoby obejmowanej wsparciem (średnio 16 h/miesiąc).

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, asystenckich (tj. liczba asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy mogą i są gotowi do świadczenia usług)- 2 osoby.

4. Działalność KLUBU AKTYWNYCH(NIE)PEŁNOSPRAWNYCH usługi opiekuńcze świadczone w Klubie dla osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego),oferującym dzienną opiekę nad ww. osobami. Miejsce prowadzenia działalności Klubu: Opoczno, przewiduje się dostępność Klubu przez 8 h dziennie w dni robocze. Klub prowadzony przez Kierownika Klubu, w ramach jego działalności realizowane będą m.in. zajęcia aktywizujące, mające na celu zagospodarowanie czasu podczas pobytu w Klubie, warsztaty zajęciowe, spotkania z lekarzem, zajęcia z zakresu kultury fizycznej, zajęcia socjoterapeutyczne, spotkania z psychologiem. Szczegóły nt. funkcjonowania Klubu określa Regulamin Klubu, dostępny w Biurze Fundacji i na stronie internetowej.

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych w Klubie (tj. liczba miejsc w Klubie, który jest gotowy do świadczenia usług- ilość osób, które w jednym czasie mogą przebywać w Klubie) 35 miejsc.

5.Działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego usługi świadczone na rzecz osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego). Ww. osoby mogą wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny i opiekuńczy dostępny w wypożyczalni, dodatkowo podczas wypożyczenia mogą uzyskać doradztwo z zakresu doboru, wykorzystania, obsługi sprzętów. Miejsce prowadzenia działalności wypożyczalni: Opoczno, przewiduje się dostępność wypożyczalni przez średnio 80 h miesięcznie w dni robocze. Szczegóły nt. funkcjonowania wypożyczalni u określa Regulamin Wypożyczalni, dostępny w Biurze Fundacji i na stronie internetowej.

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych w postaci wypożyczalni (tj. liczba wypożyczalni, które są gotowe do świadczenia usług)

1 wypożyczalnia.

W/w nowo utworzone miejsca świadczenia usług społecznych, opiekuńczych i asystenckich, wprowadzone do oferty usług Fundacji stanowią kontynuację zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Minimalny okres, w jakim można uzyskać w/w wsparcie to 01.01.2021 r. do 01.08.2022 r.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o realizację opisanych usług i poziomach odpłatności można pozyskać w siedzibie Fundacji pod adresem: FUNDACJA „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA, ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno

lub pod nr telefonu: 44 755 60 16.

Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz