Sale zajęć

Sala fizjoterapeutyczna

Celem zajęć pracowni jest podtrzymanie i poprawienie sprawności fizycznej naszych uczestników. W pracowni zajęcia prowadzone są w formie różnorodnych ćwiczeń fizycznych, gimnastyki, zajęć usprawniających motorykę małą i dużą. Poza ćwiczeniami z zakresu fizjoterapii, część uczestników korzysta z ćwiczeń poprawiających kondycję oraz rzeźbę ciała. Podopieczni korzystają również z masażu oraz zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza. Głównym celem fizjoterapii jest zapobieganie postępom choroby, przywracanie sprawności fizyczno-czynnościowej oraz profilaktyka nawrotów zaburzeń i patologii czynnościowej organizmu. Rodzaj i poziom zajęć dostosowany jest do stanu zdrowia i możliwości osób biorących w nich udział a zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.

Sala muzyczno-literacka

Zajęcia muzyczne są ważnym czynnikiem w procesie stymulowania rozwoju uczestników. W prace z muzyką zaangażowane są takie sfery życia jak emocje, kreatywność, wyobraźnia, koncentracja. Przez kontakt z muzyką uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy za sprawa takich aktywności jak gra na instrumentach, ruch przy muzyce, śpiew czy tworzenie (improwizacja).

Celem zajęć jest możliwość poznawania różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, odprężenia, integracji z grupą jak również ogólnego rozwoju muzycznego.

Przez udział w różnorakich przedsięwzięciach artystycznych i możliwości konfrontacji z innymi ośrodkami budujemy więzi społeczne, wymianę doświadczeń oraz działamy przeciw wykluczeniu społecznemu.

Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonej sali.

Pod okiem terapeuty uczestnicy poznają różny repertuar muzyczny, przygotowują występy okolicznościowe poprawiają swój aparat wykonawczy.

W ramach zajęć literackich uczestnicy zgłębiają polską poezję i literaturę, piszą własne wiersze oraz chętnie uczestniczą w przeglądach i konkursach literackich

Uzupełnieniem zajęć jest udział w zespole muzycznym „JUTRZENKA“ reprezentującym ośrodek na różnych przeglądach.

Sala plastyczno-techniczna

Miejsce, w którym staramy się umożliwić rozwój zainteresowań naszych podopiecznych ale także wyzwolić w nich różne możliwości, zachęcić do aktywności związanych z różnymi technikami plastycznymi.

Oprócz samego poznawania rozmaitych form pracy manualnej, wymiany doświadczeń, staramy się aby działania w pracowni miały charakter terapeutyczny. Łączy się to z łagodzeniem stanów napięcia, poprawą samopoczucia, wzrostem poczucia własnej wartości podopiecznych, także poprzez  udział w konkursach tematycznych i niejednokrotnie sukcesami na szczeblu wojewódzkim.

Zajęcia w pracowni plastycznej to także kontakt z innymi i współpraca w grupie, co skutkuje poprawą samopoczucia i radością obcowania z innymi ludźmi.

Celem zajęć jest także rozwijanie konsekwencji, precyzji, dokładności w działaniu co prowadzi do stymulacji zmysłowej, rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz usprawnieniu motoryki małej u naszych podopiecznych.

Sala krawiecko-tkacka

Podczas zajęć krawiecko-tkackich kształtujemy i doskonalimy następujące umiejętności:

 • posługiwanie się przyborami krawieckimi (igłą, nożyczkami, centymetrem krawieckim, żelazkiem),
 • szycie ręczne (ściegami krawieckimi i ozdobnymi),
 • szycie maszynowe (elementy szycia i krojenia),
 • wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do trudniejszych),
 • tkanie kolorowych gobelinów za pomocą prostych ram tkackich,
 • reperacje odzieży (zszywanie dziur, naszywanie łatek, przyszywanie guzików, skracanie ubrań).

Wszystkie te czynności usprawniają manualnie, ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i precyzję a także rozwijają wyobraźnię, rozbudzają wrażliwość estetyczną, kształtują umiejętności organizacji pracy, doskonalą cierpliwość i wytrwałość, pogłębiają wiarę we własne możliwości, uczą radzenia sobie z trudnościami, wzmacniają poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i stanowisko pracy oraz umiejętności wykonywania pracy grupowej.

Sala gospodarstwa domowego

W Sali gospodarstwa domowego prowadzone są zajęcia rozwijające przede wszystkim umiejętności kulinarne. Uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę z zakresu gotowania i pieczenia oraz obsługi sprzętu domowego. Głównym zadaniem sali jest nauka samodzielnego przygotowywania podstawowego posiłku zgodnie z możliwościami każdego uczestnika. Cel ten jest realizowany poprzez codzienne przygotowywanie posiłków przez podopiecznych pod kierunkiem terapeuty, które spożywane są wspólnie w ramach obiadu przez wszystkich uczestników ŚDS.

Zajęcia w Sali gospodarstwa domowego rozwijają i doskonalą umiejętności w zakresie:

 • czynności życia codziennego,
 • sprawności samoobsługowych,
 • prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym,
 • współpraca zespołowa,
 • własnej aktywności.

Sala podtrzymywania umiejętności szkolnych

W ramach zajęć w Sali podtrzymywania umiejętności szkolnych Uczestnicy rozwijają, nabywają lub podtrzymują umiejętności edukacyjne tj. czytanie, pisanie, liczenie. Wykorzystujemy różne metody terapeutyczne tj. arteterapia, biblioterapia, ergoterapia.

Uczestnicy poznają różne techniki wykonywania prac.

Sala komputerowa

Podstawowe cele tej sali to: samoobsługa i zaradność w  pracy z komputerem, samodzielna obsługa  komputera w życiu codziennym, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka korzystania z internetu.

W sali komputerowej podopieczni ŚDS mają do dyspozycji komputery, drukarkę, aparat fotograficzny oraz inne sprzęty elektroniczne. Uczestnicy zajęć codziennie przyswajają nowe umiejętności i kompetencje z zakresu systemów operacyjnych, zarządzania plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, posługiwanie się aparatem cyfrowym. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne, a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, uwagę, koncentrację, pamięć, wyobraźnię.

Sala komputerowa uwzględnia obsługę programów wchodzących w skład pakietu Office, korzystanie z komunikatorów internetowych, udział w forach dyskusyjnych oraz wykorzystanie Internetu do rozwoju własnych zainteresowań.

Pedagog

Pedagog prowadzi:

 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą się robienia zakupów, przygotowywania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania przydatności do użycia, orientacji w cenach i dokonywania obliczeń,
 • trening nauki higieny – samodzielne dbanie o higienę osobistą, znajomość środków służących do higieny i pielęgnacji, toaleta całego ciała.

Terapia pedagogiczna:

 • ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotoryki,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej,
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
 • ćwiczenia doskonalące umiejętności matematyczne.

Interweniowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Opiekun ŚDS

Praca opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy polega na:

 • ścisłej współpracy z zespołem wspierająco-aktywizującym,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa podczas przebywania podopiecznych w ośrodku szczególnie w trakcie wykonywania przez nich różnych obowiązków i zadań,
 • wspieraniu i motywowaniu uczestników do wykonywania codziennych obowiązków,
 • rozmowa o sprawach, problemach funkcjonowania codziennego ważnych w życiu podopiecznych,
 • pomoc uczestnikom przy wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Pracownik Socjalny

Podopieczni korzystają z pomocy pracownika socjalnego, który poprzez swoją pracę pomaga przystosować się nowym podopiecznym do warunków ŚDS, kompletować dokumentację oraz radzić sobie w trudnościach każdemu z podopiecznych.

Pracownik socjalny przeprowadza wizyty w domach podopiecznych, celem lepszego poznania ich sytuacji, potrzeb i zakresu potrzebnej pomocy. Nieodłącznym elementem pracy pracownika socjalnego jest również współpraca z rodzinami oraz jednostkami świadczącymi usługi w zakresie pomocy społecznej (PCPR, MGOPS, ITP.)

W ramach prowadzonej terapii zajęciowej w sali przyrodniczo-florystycznej uczestnicy mają okazję zapoznać się z różnymi technikami z zakresu florystyki. Obcowanie z przyrodą i wykorzystywanie ich naturalnych właściwości ma moc terapeutyczną.

Celem zajęć jest:

 • zdobywanie umiejętności w obszarze wykonywania różnorodnych czynności przy pracach florystycznych,
 • kształtowanie umiejętności twórczego sposobu spędzania czasu wolnego,
 • kształtowanie i podtrzymywanie u podopiecznych wrażliwości na piękno świata roślin i estetykę w życiu codziennym.

Psycholog 

Do zadań psychologa należy szeroko pojmowana diagnostyka nowo przyjętego uczestnika mająca na celu poznanie poziomu intelektualnego, poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, umiejętności społecznych, aktualnych problemów psychologicznych, potrzeb psychicznych, poznawczych, motywacyjnych oraz społeczno-emocjonalnych. Psycholog w ŚDS prowadzi także: trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności komunikacyjnych, trening umiejętności poznawczych. Zajęcia z psychologiem odbywają się, w zależności od potrzeby indywidualnie lub grupowo. Praca psychologa obejmuje także wsparcie psychologiczne dla uczestników w sytuacjach trudnych, konfliktowych i kryzysowych. Rozmowy z psychologiem dotyczą zarówno poważnych trudności życiowych, problemów codziennych, jak i zdarzeń i radości z  każdego dnia. Podczas spotkań indywidualnych i zajęć grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.