Zajęcia w placówce organizowane będą w następujących salach:

- sala gospodarstwa domowego
- sala przyrodniczo – florystyczna
- sala muzyczno – literacka
- sala komputerowa
- sala krawiecko – tkacko
- sala plastyczno – techniczna
- sala podtrzymywania umiejętności szkolnych
- sala rękodzieła artystycznego
- sala terapii ruchem
- pokój psychologa
- pokój pedagoga

Trening higieny - Nabywanie i utrwalanie prawidłowych umiejętności w zakresie szeroko pojętej higieny osobistej tj.: mycia rąk przed posiłkiem, po wyjściu z toalety, konieczności codziennej zmiany bielizny, doboru stroju do panującej pogody.

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny - Nabywanie i utrwalanie systematyczności w dbaniu o higienę i estetyczny wygląd, dobór ubrań adekwatnych do okoliczności i warunków atmosferycznych, zachowanie czystości odzieży prawidłowy sposób prania i przechowywania odzieży

Trening kulinarny - zajęcia kulinarne - Podtrzymywanie, utrwalanie, nabywanie nowych umiejętności w zakresie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym tj.:
- przygotowanie jadłospisu oraz listy zakupów
- nauka i doskonalenie umiejętności pracy w sali gospodarstwa domowego według zasad BHP
- dbanie o porządek w miejscu pracy
- bezpieczne obsługiwanie sprzętu AGD
- nauka estetycznego podawania i przystrajania stołu adekwatnie do okoliczności
- przygotowywanie dań prostych: zupy, dania jednogarnkowe oraz dań trudniejszych: gulasz itp.
- posługiwania się sztućcami, nakrywania do stołu i jego dekorowanie np. składanie serwetek, nauka savoir – vivre
- nauka przygotowania ciast i ciasteczek

- Trening umiejętności praktycznych -Podtrzymywanie, utrwalanie, nabywanie nowych umiejętności w zakresie:
- obsługi sprzętu znajdującego się w sali gosp. domowego i pralni
- posługiwanie się telefonem, komputerem i jego narzędziami tj. klawiatura, myszka, drukarka, skaner, obsługi ksero
- obsługi maszyny do szycia, nauka naprawy odzieży,
- obsługa wiertarki, wyrzynarki, śrubokrętów, młotka, wypalarki, nóż do cięcia szkła,
- Nauka obsługi urządzeń RTV: DVD telewizora,
- obsługa narzędzi ogrodniczych i sprzętów znajdującego się w poszczególnych salach

Trening gospodarowania własnymi środkami - sporządzanie listy zakupów
- doskonalenie rozpoznawania nominałów monet i banknotów
- umiejętność oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi
- umiejętność zachowania się podczas zakupów, a także na poczcie czy urzędzie
- zapoznanie z pojęciami: budżet, dochody, wydatki
- uświadomienie potrzeby i celu planowania budżetu
- uświadomienie różnicy między potrzebą a zachcianką
- zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych(źle wydana reszta reklamacja)
- uświadomienie ryzyka związanego z zaciąganiem szybkich i łatwych pożyczek

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów-Podtrzymywanie, utrwalanie, nabywanie nowych umiejętności
w zakresie:
- umiejętności adekwatnego spostrzegania problemu i stosowania konstruktywnych rozwiązań
-komunikacji z drugim człowiekiem
-samoświadomości emocjonalnej
-zachowań prospołecznych,
- zachowania się w sytuacjach konfliktowych
- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania z innymi
- radzenia sobie
z problemami życia codziennego ( zakupy, załatwianie spraw urzędowych, problemy miłosne)
- radzenia sobie ze stresem
- wzmacniania poczucia własnej wartości
- pomoc w odnajdywaniu własnych zasobów i możliwości.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego - Podtrzymywanie, utrwalanie, nabywanie nowych umiejętności
w zakresie:
- rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi, internetem, czasopismami i muzyką
- rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuka, teatr, kino, muzeum
- aktywizowanie podopiecznych poprzez: spacer, częste obcowanie z przyrodą
- gry i zabawy: umysłowe, edukacyjne, towarzyskie
- poszerzenie wiedzy związanej z obchodzeniem różnych świąt i uroczystości, kultywowanie tradycji
- organizacja wycieczek do miejsc związanych z dawną i dzisiejszą kulturą oraz wycieczek krajoznawczo – turystycznych
- organizacja imprez okolicznościowych
- rozwijanie zainteresowań muzyczno – plastycznych : słuchanie muzyki relaksacyjnej, śpiewanie piosenek różnych wykonawców
- rozwijanie zainteresowań sportowych

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w salach:

Terapeuta w sali krawiecko tkackiej:
Podtrzymywanie, utrwalanie, nabywanie nowych umiejętności w zakresie:
- przygotowanie kostiumów do przedstawień
- szycie maskotek, poduszek
- robienie na drutach, szydełkowanie
- haft prosty, krzyżykowy
- wykonywania gobelinów, makatek
- szycie ręczne, za igłą, przed igłą oraz szycie na maszynie różnymi ściegami

Terapeuta w sali plastyczno – technicznej:
Robienie ramek do prac, wycinanie różnych kształtów z dykty, dekoracje ścienne z drewna
- kontynuacja pracy przy tworzeniu ogródka rekreacyjno –grillowego (wykonywanie prostych ławek, stolików i kwietników z surowców wtórnych – palety, desek)

Terapeuta w sali przyrodniczo -florystycznej
- terapia ogrodnicza tj:
- zajmowanie się roślinami, kwiatami doniczkowymi i ogrodowymi tj. sadzenie, przesadzanie, nawożenie, odchwaszczanie, porządkowanie ogródka
- poszerzenie wiedzy na temat uprawy roślin i warzyw
- tworzenie kompozycji kwiatowych z wykorzystaniem darów przyrody
- tworzenie kwiatów z bibuły

Terapeuci w sali plastyczno – technicznej, rękodzieła artystycznego
wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów (kredki, farby, pastele suche i mokre, ołówek –wykonywanie szkiców, wykonywanie ozdób z masy papierowej. Malarstwo na szkle
- nauka podstaw technik: mixed media, sospeso, decoupage
- dekorowanie prac różnymi rodzajami materiałów np. przyszywanie guzików do wykonanych wcześniej maskotek, poduszek, zdobienie farbami, bibułą, koralikami butelek, słoików, prac na szkle, wykonywanie i zdobienie koralikami prac wykonanych z filcu, różne techniki zdobienia drewna, stroiki – kartki okolicznościowe

Terapeuta w sali komputerowej lub w formie zbiorowej na świetlicy
- rozwijanie zainteresowań sztuką filmową
- rozwijanie wrażliwości artystycznej
- ukazywanie poprzez film różnych aspektów życia i sposobów radzenia sobie z nimi
- wspólne oglądanie i analiza treści zawartych w filmie

Terapeuta w sali muzyczno – literackiej
- pantomima, drama, oglądnie spektakli
- czytanie tekstu przez terapeutę i jego wspólna analiza i interpretacja

Terapeuta w sali muzyczno – literackiej
- taniec do wybranych przez terapeutę utworów muzycznych, taniec improwizowany
- zredukowanie napięć i stresów
- pobudzanie kreatywności i aktywności fizycznej poprzez taniec
- terapia przez muzykę
- uwrażliwienie na szeroko pojętą sztukę muzyczną
- poprawa funkcjonowania w sferze emocjonalnej, fizycznej i umysłowej
- podniesienie poczucia własnej wartości
- podniesienie umiejętności koncentracji
- nauka śpiewania nowych piosenek – znanych i lubianych, popularnych, biesiadnych, ludowych

Terapeuta w sali komputerowej
Nauka obsługi sprzętu i programów użytkowych, korzystania z Internetów i komunikatorów elektronicznych, nauka obsługi aparatu fotograficznego i cyfrowej obróbki zdjęć, prowadzenie Kroniki Domu, projektowania stron internetowych.

Terapeuta w sali podtrzymywania umiejętności szkolnych
- uzupełnienie luk w umiejętnościach edukacyjnych w pisaniu, czytaniu i liczeniu,
- nuka poprawnej wymowy, swobody wypowiedzi a także wzbogacanie zasobu słów

Psycholog
Trening przeznaczony dla 10 podopiecznych
Kształtowanie potrzeby kontaktu z lekarzem psychiatrą.
-Wzbudzanie świadomości konieczności zażywania leków, bez względu na stan samopoczucia.
-Nauka umiejętności rozpoznawania objawów zwiastunowych choroby, wpajanie konieczności bezzwłocznego zgłoszenia się do terapeutów lub bezpośrednio do specjalisty.
-Praca nad samoświadomością swojej choroby: oddzielenie prawdziwej rzeczywistości od wyimaginowanej.
-Uwzględnienie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków.
-Rozwijanie potrzeby systematycznego leczenia somatycznego.

Pedagog
Zajęcia przeznaczone dla 45 podopiecznych.
1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:
- doskonalenie umiejętności czytania i pisania
- doskonalenie umiejętności matematycznych
- doskonalenie orientacji czasowo - przestrzennej
- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
- ćwiczenia sprawności grafomotorycznej
- stymulowanie funkcji słuchowych
2. Interweniowanie w sytuacja trudnych i konfliktowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
3. Inne, wynikające z potrzeb (np. wizyty w domu, kontakt z rodziną, itp.)

Pedagog
Poradnictwo przeznaczone dla 4 uczestników
Podtrzymywanie, utrwalanie i nabywanie umiejętności z zakresu:
- doskonalenie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych
- zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
- aktywne metody poszukiwania pracy
- doskonalenie umiejętności autoprezentacji

Psycholog
Poradnictwo przeznaczone dla 41 podopiecznych.
rozwiązywanie problemów, konfliktów
- wsparcie podopiecznych w sytuacjach trudnych
- motywowanie do podjęcia aktywności

Psychoterapeuta/Socjoterapeuta 

- Poznanie, badanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczestników Domu oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń, zaburzeń 
zachowań i emocji, organizowanie konsultacji dla rodziców i opiekunów badanych uczestników, udzielanie szczegółowego instruktażu w sprawie 
postępowania z uczestnikami Domu.
- Pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych,takich jak: komunikacja społeczna, podejmowanie 
decyzji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i 
problemów.
- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i terapii zachowań dysfunkcyjnych, oraz ocena stanu uczestnika ŚDS.

- Wstępna ocena umiejętności życia codziennego.

- Wstępna ocena funkcjonowania interpersonalnego i społecznego.

- Wspieranie uczestnika Domu oraz jego rodziny w trudnych sytuacjach losowych (interwencja w sytuacjach kryzysowych), 
popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, psychoterapeutycznej,jak również rozwijanie umiejętności wychowawczych.

Pielęgniarka/ pracownik socjalny

Pomoc w zależności od potrzeb podopiecznych
- pomoc w dostępie do publicznej służby zdrowia
- umawianie terminów wizyt
- wykonywanie badań pomiaru ciśnienia, okresowo wagi i wzrostu, poziomu cukru
- uczestnik będzie miał świadomość jak ważna w życiu jest profilaktyka i zdrowy tryb życia
- uczestnik utrwali wiedzę nt. lekarza pierwszego kontaktu i drogi urzędowej prowadzącej do lekarzy specjalistów

Fizjoterapeuta
Terapia ruchem przeznaczona dla 45 osób.
usprawnianie fizyczne tj. :
- wzmocnienie siły mięśni, zapobieganie zanikom mięśniowym spowodowanych bezruchem
- wzmocnienie ogólnej wydolności krążeniowo – oddechowej organizmu i przeciwdziałanie
zmęczeniu
- utrzymanie lub zwiększenie zakresu ruchu w stawach, elastyczności mięśni, zapobieganie powstawaniu przykurczy
- utrzymanie równowagi i zwalczanie zaburzeń koordynacji
- zwiększenie wydolności układu oddechowego, rozluźniające, relaksacyjne oraz zwiększenie efektywności ćwiczeń dynamicznych
- nauka chodu
- poprawa czynności lokomocyjnych
- poprawa zborności
- samodzielne poruszanie się z balkonikiem, o kuli, o lasce
- poprawa reakcji równoważnych
- wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych

Prowadzenie zajęć z ceramiki , oraz zajęcia z zakresu Fitnes.