img145.jpg

 

Projekt „Akcja aktywizacja!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej
i zatrudnieniowej 35 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo po 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (24 kobiet i 11 mężczyzn), zamieszkujących powiat opoczyński
w woj. łódzkim poprzez udział ww. osób w okresie realizacji projektu (01.09.2021 r. -31.12.2022 r.) w kompleksowym wsparciu projektowym.

Wsparcie w ramach projektu:

 • OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK REINTEGRACJI, PODIPSANIE UMÓW NA WZÓR KONTRAKTU SOCJALNEGO (liczba uczestników zadania: 35 osób)
 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- indywidualne wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego, umiejętności społecznych i umiejętności ekonomicznych (liczba uczestników zadania: 35 osób)
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- Kursy/szkolenia zawodowe (liczba uczestników zadania: 28 osób)
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- Staże zawodowe (liczba uczestników zadania: 35 osób)
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- pośrednictwo pracy (liczba uczestników zadania: 35 osób)

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 18 roku życia, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Akcja aktywizacja!” i zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu opoczyńskiego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób otrzymujących wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa zakres wsparcia otrzymanego w niniejszym projekcie przez te osoby nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w ww. projekcie.

Planowane główne efekty projektu:

 

·       Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: 60%

·       Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
         społecznym: 60%

·       Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: 12%

·       Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
         społecznym: 25%

·       Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 35 osób

Informacje dodatkowe:

 • Projekt realizowany jest przez FUNDACJĘ „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA
 • Biuro projektu: FUNDACJA „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA, ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, tel.: 44 755 60 16
 • Wartość Projektu: 1 036 077,88 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 880 666,20 PLN
 • Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 103 607,78 PLN
 • Wkład własny: 51 803,90 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: „AKCJA AKTYWIZACJA!”
 2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „AKCJA AKTYWIZACJA!”
 3. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA
 4. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA