img145.jpg

 

Fundacja "OSTOJA" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane Rozeznanie rynku, dotyczące realizacji treningów umiejętności społecznych w ramach projektu pn. "„Akcja aktywizacja!” (nr projektu: RPLD.09.01.01-10-0011/21). Rozeznanie wraz z formularzem oferty do pobrania znajduje się poniżej. Oferty składać można od 25.04.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 29.04.2022 r. do godziny 12:00. Serdecznie zapraszamy!
 

img145.jpg

 

Projekt „Akcja aktywizacja!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej
i zatrudnieniowej 35 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo po 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (24 kobiet i 11 mężczyzn), zamieszkujących powiat opoczyński
w woj. łódzkim poprzez udział ww. osób w okresie realizacji projektu (01.09.2021 r. -31.12.2022 r.) w kompleksowym wsparciu projektowym.

Wsparcie w ramach projektu:

 • OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK REINTEGRACJI, PODIPSANIE UMÓW NA WZÓR KONTRAKTU SOCJALNEGO (liczba uczestników zadania: 35 osób)
 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- indywidualne wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego, umiejętności społecznych i umiejętności ekonomicznych (liczba uczestników zadania: 35 osób)
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- Kursy/szkolenia zawodowe (liczba uczestników zadania: 28 osób)
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- Staże zawodowe (liczba uczestników zadania: 35 osób)
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- pośrednictwo pracy (liczba uczestników zadania: 35 osób)

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 18 roku życia, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Akcja aktywizacja!” i zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu opoczyńskiego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób otrzymujących wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa zakres wsparcia otrzymanego w niniejszym projekcie przez te osoby nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w ww. projekcie.

Planowane główne efekty projektu:

 

·       Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: 60%

·       Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
         społecznym: 60%

·       Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: 12%

·       Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
         społecznym: 25%

·       Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 35 osób

Informacje dodatkowe:

 • Projekt realizowany jest przez FUNDACJĘ „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA
 • Biuro projektu: FUNDACJA „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA, ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, tel.: 44 755 60 16
 • Wartość Projektu: 1 036 077,88 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 880 666,20 PLN
 • Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 103 607,78 PLN
 • Wkład własny: 51 803,90 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: „AKCJA AKTYWIZACJA!”
 2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „AKCJA AKTYWIZACJA!”
 3. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA
 4.  SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA
 5. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA1
 6. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA2
 7. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA3
 8. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA4
 9. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA5
 10.  SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA6
 11. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA7
 12. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA8
 13.  SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA AKTUALIZACJA9

 

img145.jpg


Fundacja "OSTOJA" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane Rozeznanie rynku, dotyczące realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. "„Akcja aktywizacja!” (nr projektu: RPLD.09.01.01-10-0011/21). Rozeznanie wraz z formularzem oferty do pobrania znajduje się poniżej. Oferty składać można od 04.02.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 11.02.2022 r. do godz. 13:00. Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: